Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Ερωτήσεις / Απαντήσεις

 • Ποια είναι τα Εθνικά Όρια Έκθεσης;


 • Υιοθετήθηκαν ως Εθνικά Όρια Έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της ΕΕ 1999/519/ΕΚ και παρέχεται το δικαίωμα στο Υπουργείο Υγείας να αναθεωρεί τα όρια αυτά.


 • Έχει εντοπιστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία κεραία κινητής τηλεφωνίας, για την οποία κατόπιν μετρήσεων, διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει Εθνικά Όρια Έκθεσης (επίπεδα αναφοράς της σύστασης 1999/519/ΕΚ);


 • Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, δεν έχει εντοπιστεί κεραία κινητής τηλεφωνίας, της οποίας οι εκπομπές να υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση 1999/519/ΕΚ.


 • Τι σημαίνει μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία;


 • Η μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία (NIR) είναι ο όρος που δίνεται στο μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπου υπάρχει ανεπαρκής ενέργεια για να προκαλέσει ιοντισμό στα κύτταρα οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού. Περιλαμβάνει τους τομείς του στατικού ηλεκτρισμού, τις ραδιοσυχνότητες, τα μικροκύματα, την υπέρυθρη, ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία.


 • Τι είναι ένταση ηλεκτρικού πεδίου;


 • Ένταση ηλεκτρικού πεδίου είναι το διανυσματικό μέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο, ανεξάρτητα από την κίνησή του στο χώρο και εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).


 • Τι είναι ένταση μαγνητικού πεδίου;


 • Ένταση μαγνητικού πεδίου είναι το διανυσματικό μέγεθος (Η) που αντιστοιχεί στη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Οποιαδήποτε συσκευή είναι ενωμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο και λειτουργεί, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, η δύναμη του οποίου είναι ανάλογη του ρεύματος που ρέει από την πηγή προς τη συσκευή. Όσο πιο ψηλή είναι η ένταση του ρεύματος τόσο πιο δυνατό είναι το μαγνητικό πεδίο. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου εκφράζεται σε αμπέρ ανά μέτρο (Α/m).


 • Ποια είναι η σχέση μεταξύ έντασης ηλεκτρικού και έντασης μαγνητικού και τι μεγέθη μετρούμε και γιατί;


 • Στο εγγύς πεδίο (εγγύτερη ζώνη), δηλαδή όταν η απόσταση από την κεραία σε σχέση με τις φυσικές διαστάσεις της κεραίας είναι αρκετά μικρή, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο δεν συνδέονται μεταξύ τους με μαθηματική σχέση και οι εντάσεις τους πρέπει να υπολογιστούν/μετρηθούν ξεχωριστά καθώς και η πυκνότητα ισχύος. Στο μακρινό πεδίο (απομακρυσμένη ζώνη), δηλαδή όταν η απόσταση από την κεραία σε σχέση με τις φυσικές διαστάσεις της κεραίας είναι αρκετά μεγάλη, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο είναι κάθετα μεταξύ τους, οπότε και οι εντάσεις τους συνδέονται μέσω απλών μαθηματικών σχέσεων και η γνώση του ενός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του άλλου. (βλ. Πίνακα) Ως εκ τούτου επειδή οι μετρήσεις γίνονται στο μακρινό πεδίο (αφού το εγγύς πεδίο εκτίνεται πολλές φορές σε απόσταση εκατοστών από κεραία) μετρούμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και στη συνέχεια μπορεί να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού με την χρήση της πιο κάτω σχέσης: E=HZ0, όπου Z0=377Ω.