Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΤΗΕ είναι επίσης υπεύθυνο για τη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με σκοπό την αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το ΤΗΕ πραγματοποιεί μετρήσεις σε περιοχές με υφιστάμενους σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας (εξοπλισμός με δυνατότητα εκπομπής ραδιοκυμάτων). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται είτε αυτεπάγγελτα, είτε δειγματοληπτικά.

Το ΤΗΕ βάσει όρου στην εξουσιοδότηση ραδιοεπικοινωνιών που έχει χορηγήσει στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, υποχρεώνει τις εν λόγω εταιρείες να διεξάγουν μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για κάθε υφιστάμενο σταθμό και να παρουσιάζουν στο ΤΗΕ κάθε έξι μήνες επίκαιρες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που προκύπτουν από τους υφιστάμενους σταθμούς. Το ΤΗΕ αξιολογεί τις εν λόγω μετρήσεις και διεξάγει δειγματοληπτικούς έλεγχους για ταυτοποίηση των μετρήσεων.

Επιπλέον βάση του Πλαισίου με τίτλο ¨Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας¨, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14-12-2005, πριν από την εγκατάσταση σταθμού ραδιοεπικοινωνίας ο ενδιαφερόμενος οργανισμός θα πρέπει να διεξάγει μελέτη εκτίμησης της έκθεσης του κοινού στα συνολικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός. Το ΤΗΕ έχει ετοιμάσει σχετικό έγγραφο με τη μεθοδολογία βάσει της οποίας για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού στα συνολικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση των υφιστάμενων πηγών καθώς και η επίδραση από την εγκατάσταση του νέου σταθμού. Το ΤΗΕ είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των εν λόγω μελετών.

Back to Top