Ο Κατάλογος Εγκεκριμένων Προσώπων1 δημοσιεύεται δυνάμει του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Νομικών Προσώπων για τη Διενέργεια Μελετών ή Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διατάγματος του 2011.

Ο Κατάλογος Εγκεκριμένων Προσώπων περιλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα που έχουν διαπιστευτεί για εργαστήρια δοκιμών για τη διεξαγωγή μετρήσεων/μελετών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) που περιέχει αναλυτικά τις αξιολογημένες/διαπιστευμένες μεθόδους με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα I του προαναφερθέντος Διατάγματος.

 

  

Διαπιστευμένα Νομικά Πρόσωπα

Τύποι Δοκιμών2

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού Διαπίστευσης

1.

Netfon Services Ltd

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων φάσμα συχνοτήτων (9kHz-300MHz), ένταση μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου
Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων φάσμα συχνοτήτων (300MHz-6GHz), ένταση ηλεκτρικού πεδίου

26/04/2027

2.

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών και Καινοτόμων Εφαρμογών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27MHz-6GHz), ένταση ηλεκτρικού πεδίου

24/01/2025


1. Από τις 28/01/2013 το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα κάνει δεκτές μετρήσεις και μελέτες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που εκπονούνται μόνο από νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων.

2. Επισυνάπτεται το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης και το ΕΠΕΔ κάθε διαπιστευμένης εταιρείας (ελληνικό και αγγλικό).
Οι μετρήσεις/μελέτες που υποβάλλονται από διαπιστευμένο νομικό πρόσωπο είναι έγκυρες όταν διενεργούνται στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο φαίνεται στο ΕΠΕΔ, που είναι διαπιστευμένο το νομικό πρόσωπο.

Back to Top