Σύμφωνα με την περί ραδιοεπικοινωνιών νομοθεσία ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχουν αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες στη Δημοκρατία. Ο Υφυπουργός ευθύνεται για τη διαμόρφωση πολιτικής αναφορικά με τις ραδιοεπικοινωνίες και ο Διευθυντής ευθύνεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη Δημοκρατία.

Ο Υφυπουργός και ο Διευθυντής εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους και ασκούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους, με στόχο την προαγωγή:

(α) Της χρήσης των ραδιοεπικοινωνιών στη Δημοκρατία προς όφελος του κοινού

(β) των συμφερόντων των καταναλωτών, με ιδιαίτερη αναφορά στις τιμές και στην ποιότητα των παρεχόμενων ραδιοϋπηρεσιών

(γ) της αποτελεσματικής και δίκαιης διαχείρισης και χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, διασφαλίζοντας την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και λαμβάνοντας υπόψη θέματα δημόσιας υγείας και

(δ) της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ πεδίο οργανισμών και χρηστών, βάσει αντικειμενικών, διάφανων και αμερόληπτων διαδικασιών.

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους, ο Υφυπουργός και ο Διευθυντής λαμβάνουν δεόντως υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το δημόσιο συμφέρον και οποιεσδήποτε διεθνείς συμφωνίες ή διευθετήσεις, στις οποίες η Δημοκρατία αποτελεί Συμβαλλόμενο Μέρος.

Στις εξουσιοδοτήσεις χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χορηγεί ο Διευθυντής, σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς, θέτονται τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις απαραίτητες για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σύμφωνα με τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις, οι Εξουσιοδοτημένες Επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργούν το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό με τέτοιες παραμέτρους λειτουργίας ώστε σε οποιαδήποτε τοποθεσία, στην περιοχή λειτουργίας του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, τα επίπεδα έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και συνεισφορών από πηγές χαμηλών συχνοτήτων, να μην υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ με τίτλο «Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz)», (EE L 199 της 30.7.1999, σ. 59), όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται.

Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14-12-05 ενέκρινε νέο πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής το οποίο έχει στόχο να καθιερώσει διαδικασίες διαφανείς και αποτελεσματικές που να διασφαλίζουν την υγεία του κοινού και να μειώνουν όσο είναι δυνατόν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο εν λόγω Πλαίσιο οι διαδικασίες για την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής διαχωρίζονται σε 4 διακριτές φάσεις, με εξειδικευμένο και συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης και αξιολόγησης. Η ευθύνη διαχείρισης της κάθε φάσης αδειοδότησης ανατίθεται στην καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία και βασική επιδίωξη του Πλαισίου είναι η αποφυγή των επαναλήψεων, επικαλύψεων και ανάμειξης αρμοδιοτήτων. Οι 4 φάσεις είναι οι ακόλουθες:

(α) Ο καθορισμός εθνικών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ανατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει δικαίωμα να τα αναθεωρεί κατά την κρίση του. Υιοθετήθηκαν ως Εθνικά Όρια Έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της ΕΕ 1999/519/ΕΚ και παρέχεται το δικαίωμα στο Υπουργείο Υγείας να αναθεωρεί τα όρια αυτά.

(β) Ο έλεγχος της λειτουργίας των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου συμμόρφωσης με τα εθνικά όρια έκθεσης, ασκείται από το ΤΗΕ, που είναι η αρμόδια αρχή για την εξουσιοδότηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

(γ) Ο πολεοδομικός έλεγχος αναφέρεται σε θέματα χωροθέτησης και ένταξης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον και δεν περιλαμβάνει έλεγχο έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στις πολεοδομικές αρχές.

(δ) Ο έλεγχος για την έκδοση άδειας οικοδομής επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ασφάλειας και της στατικής επάρκειας της κατασκευής. Δεν περιλαμβάνει πολεοδομικά θέματα ή έλεγχο έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τις οικοδομικές αρχές.

Back to Top