Σκοπός των μετρήσεων είναι ο προσδιορισμός της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου από εκπομπές μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο φάσμα 9kHz- 26.5GHz. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ακολουθεί την πιο κάτω διαδικασία στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Επιλογή Σημείων Μέτρησης

Οι μετρήσεις γίνονται σε σημεία στο περιβάλλον του εκάστοτε σταθμού ραδιοεπικοινωνίας όπου αναμένονται οι μέγιστες τιμές της έντασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τέτοια σημεία είναι αυτά που βρίσκονται σε υπερυψωμένες θέσεις κοντά στο σταθμό ραδιοεπικοινωνίας και στην κατεύθυνση του κεντρικού άξονα εκπομπής. Ο τρίποδας που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή μετρήσεων αποτελείται από μη αγώγιμο υλικό (ξύλο) με σκοπό την αποφυγή ανακλάσεων.


Μεθοδολογία Μετρήσεων

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι αυτή που περιγράφεται στη Σύσταση CEPT/ECC/REC/(02)04 με τίτλο “Measuring Non-Ιonizing Radiation (9kHz – 300 GHz)”.
Γίνονται μετρήσεις έντασης ηλεκτρικού πεδίου στους 3 άξονες διάδοσης του σήματος (x, y, z). Για αξιολόγηση της δυσμενέστερης περίπτωσης οι τιμές έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που λαμβάνονται υπόψη είναι οι μέγιστες τιμές που καταγράφονται για κάθε εκπομπή και όχι ο μέσος όρος για την χρονική περίοδο των 6 λεπτών, όπως προνοείται στην προαναφερθείσα σύσταση. Σε κάθε σημείο γίνονται μετρήσεις από όλες τις συνεισφέρουσες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

 

antenna.jpg

Επεξεργασία Μετρήσεων

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τυγχάνουν επεξεργασίας όπως καθορίζεται στην Σύσταση 1999/519/ΕΚ για να υπολογιστεί ο συντελεστής έκθεσης ο οποίος ακολούθως συγκρίνεται με το 'όριο'.

Για κάθε συχνότητα υπολογίζονται οι πιο κάτω παράμετροι:

(α) Ei(dBμV/m)=Vi(dBμV)+K(dB)+L(dB) i=x,y,z

Ei : ένταση ηλεκτρικού πεδίου
Vi(dBμV) : μέτρηση οργάνου στον άξονα i
K(dB) : calibration factor κεραίας
L(dB) :cable loss

(β) Ei(μV/m)=10Ex,y,z(dBμV/m)/20)

(γ) ETOTAL(μV/m)=√E2x+E2y+E2z


Για εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων, η συνεισφορά της εκπομπής σε κάθε συχνότητα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Συντελεστή Έκθεσης (Exposure Quotient-EQ), ως ακολούθως (συχνότητες από 9 kHz - 300 GHz):

(δ) EQ=∑ (ETOTAL)2/(EMAX)2

Η παράμετρος ΕΜΑΧ είναι τα επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως καθορίζονται στη Σύσταση 1999/519/ΕΚ τα οποία και έχουν καθοριστεί ως Εθνικά Όρια Έκθεσης.

Η έκθεση του κοινού θεωρείται ότι είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον υπολογισμό στο σημείο (δ) πιο πάνω δεν υπερβαίνει το 1.


Όργανα Μετρήσεως

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή μετρήσεων ακολουθούν πιο κάτω. Πρέπει να σημειωθεί ότι για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των οργάνων και συνεπώς η εγκυρότητα των μετρήσεων όλα τα όργανα που χρησιμοποιούνται, βαθμονομούνται (calibrated) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.

 • Αναλυτής φάσματος (spectrum analyzer) Anritsu MS2725C (9kHz – 32GHz)
  Anritsu 1.JPG

Οι ρυθμίσεις του αναλυτή φάσματος (RBW, VBW, SWEEP TIME) ακολουθούν τη Σύσταση της CEPT/ECC/REC/(02)04.
 • Καλώδιο RG-213 μήκους 2 μέτρων.
antenna_cable.jpg
 • Όλες οι κεραίες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το φάσμα συχνοτήτων που λειτουργεί ο σταθμός ραδιοεπικοινωνίας για τον οποίο θα διενεργηθεί η μέτρηση φαίνονται πιο κάτω:
  • Κεραία Broadband Balun HFBA 9122 with BBAK Elements 9137 (0.100-320 MHz)
broadband_balun_antenna.jpg

Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν ραδιοφωνικοί σταθμοί ΑΜ και σταθμοί ραδιοερασιτεχνών.
 • Κεραία Biconical VUBA 9117 VHF-UHF (20-1000 MHz)
biconical_antenna.jpg

Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι σταθμοί GSM, UMTS LTE, 5G και UHF PMR.
 • Κεραία Log periodic UHALP 9108 A1 (250-2400 MHz)
log_periodic.jpg

Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι σταθμοί GSM, 3G/UMTS και UHF PMR.
 • Κεραία ETS Horn TR17206 (1-18GHz)
ETS_Horn_TR17206-.jpg

Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι μικροκυματικές ζεύξεις, τα ραντάρ και οι επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί.
 • Κεραία Horn BBH-9170 (14-40GHz)
Horn_BBH_9170.jpg

Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι μικροκυματικές ζεύξεις.
 • Κεραία Active Loop (9kHz-30MHz)
active_loop.jpg

Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν σταθμοί LF, MF, HF και VLF.

Ευρυφασματικό πεδιόμετρο Narda NBM 550
 • Κεραία 3-αξόνων ηλεκτρικού πεδίου NBM E-Field-Probe EF 0691 100KHz-6GHz

Narda 550.jpg

Συχνοεπιλεκτικό όργανο Narda SRM 3006
 • Κεραία 3-αξόνων ηλεκτρικού πεδίου 27ΜHz-3GHz
 • Κεραία 3-αξόνων ηλεκτρικού πεδίου 420ΜHz-6GHz

Narda 3006.jpg

Back to Top